Elisam Group

دنیای متفاوت با تولید محتوا

بایگانی دسته «توسعه فردی»

گاهی اوقات ما از کیفیت فعلی زندگی خود راضی هستیم. اما باید به این نکته توجه کرد راضی بودن مداوم ما از شرایط روتین زندگی مانعی نامحسوس برای تمایل ما به تغییر کردن می باشد.

در حال مطالعه مقاله ای از مایکل پیترزاک بودم. احساس کردم بخش هایی از این مقاله در آمیخته با اطلاعات ناچیز من می تواند 5 دقیقه از وقت یک روز شما را بگیرد اما نتیجه ای به …

گاهی اوقات ما از کیفیت فعلی زندگی خود راضی هستیم. اما باید به این نکته توجه کرد راضی بودن مداوم ما از شرایط روتین زندگی مانعی نامحسوس برای تمایل ما به تغییر کردن می باشد.